INLEIDENDE BEPALINGEN
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator; Scandinavian Wintersports, handelend onder Scandinavian Seasons BV

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reiziger; a. de wederpartij van de reisorganisator, of b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of c. degene aan wie van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: a. vervoer; b. verblijf; c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

VOOR HET BOEKEN VAN DE REIS

1. Informatie van de reisorganisator
2. Informatie door de reiziger

HET BOEKEN VAN DE REIS (Inhoud en vastlegging)

3. Aanmelding
4. Aanmelder
5. Voorbehoud
6. Kennelijke fouten
7. Aankomst en vertrektijden
8. Bezetting
9. Accommodatie en faciliteiten
10. Reissom
11. Extra kosten
12. Betaling
13. Valuta

PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS

14. Verzekeringen
15. Annulering
16. Deelannulering
17. Reisbescheiden
18. Wijzigingen
19. In-de-plaatsstelling
20. Opzegging door de reisorganisator
21. Aansprakelijkheid & overmacht
22. Verplichtingen van de reiziger
23. Hulp en bijstand
24. Klachten tijdens de reis
25. SGR
26. Code Reisaanbiedingen
27. Een ander land; andere gewoonten
28. Speciale wensen

NA DE REIS

29. Klachten na de reis
30. Geschillen

top

1. Informatie van de reisorganisator

1.1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
1.2 Door of vanwege de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering. De reisorganisator mag aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs van zo'n verzekering verlangen. De reisorganisator vermeldt een dergelijke voorwaarde duidelijk in de aanbieding.
1.3 De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
1.4 Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.
top

2. Informatie door de reiziger
2.1 De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.
2.2 De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico's voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.
2.3 Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
2.4 Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt uitgesloten.
top


HET BOEKEN VAN DE REIS (Inhoud en vastlegging)

3. Aanmelding
3.1 Bij de aanmelding, welke wij bevestigen met het opsturen van een boekingsbevestiging in de vorm van een factuur, ontstaat een bindende reisovereenkomst. De aanmelding kan zowel digitaal als schriftelijk ingediend te worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het speciaal daarvoor ontwikkelde boekingssysteem op www.scandinavianwintersports.nl of via een boekingsformulier, welke wij u op aanvraag toesturen. Deze kunt u aan ons via de post of fax retour zenden. De aanmelder is verantwoordelijk voor de aanmelding van alle opgegeven reizigers alsmede de juiste tenaamstellingen t.b.v. het ticket. Deze dient te zijn zoals die in het paspoort vermeld staat!
3.2 De reisovereenkomst is pas bindend wanneer alle benodigde informatie van de reiziger(s) binnen is en de overeenkomst schriftelijk door ons wordt bevestigt in de vorm van een boekingsbevestiging/factuur.
3.3 De aanmelder dient de inhoud van de boekingsbevestiging op juistheid te controleren. Mocht de inhoud niet geheel overeenkomen met uw opgegeven reservering dan hebben wij uw boeking niet aan kunnen nemen. Er zal een passend alternatief worden aangeboden. Het aanbod is 10 dagen na dagtekening geldig. Mocht u binnen deze tijdlimiet ons laten weten dat u niet akkoord kunt gaan met het alternatief, mag hierna de aangeboden accommodatie of reis aan derden worden verkocht.
3.4 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 16.00 uur de volgende werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
3.5 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vermelde minimum aantal reizigers. De opzegging zal schriftelijk worden meegedeeld.
top

4. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.
top

5. Voorbehoud
5.1 Alle tarieven zijn gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het publiceren op het internet. Uitsluitend in geval van extreme prijsverhogingen van bijvoorbeeld brandstofkosten of luchthavenbelastingen behoudt de reisorganisator zich het recht voor deze door te berekenen aan de reiziger(s).
top

6. Kennelijke fouten

6.1 Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
top

7. Aankomst en vertrektijden

7.1 De reis- en verblijfsduur zijn vermeld in dagen. Dagen van vertrek en aankomst worden als gehele dagen meegeteld. De vooraf vermelde reistijden zijn indicatief, vermelde reistijden op de uiteindelijke tickets zijn definitief. De reisorganisator kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. Vertragingen en annuleringen van lucht- en zeevaartmaatschappijen zijn voorbehouden.
top

8. Bezetting
8.1 De accommodaties mogen in geen geval bezet worden met een hoger aantal personen dan vermeld wordt bij de gepubliceerde beschrijving op de website. Bij overschrijding van het aantal toegestane personen zal de eigenaar of beheerder beslissen om personen af te wijzen of een extra geldbedrag te vragen.
top

9. Accommodatie en faciliteiten
9.1 Iedere accommodatie wordt duidelijk beschreven en de situatie wordt weergegeven zoals die was op het moment van het publiceren op het internet.
9.2 Kosteloze extra servicefaciliteiten die aangeboden worden door de eigenaar van de desbetreffende accommodatie zijn niet gegarandeerd te allen tijde beschikbaar. Schadeclaims hierover zijn uitgesloten.
top

10. Reissom
10.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
10.2 De reisorganisator heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen- vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.
10.3 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie ervan.
top

11. Extra kosten
11.1 Extra kosten worden specifiek vermeld in de publicatie.
top

12. Betaling
12.1 Binnen één week na aanmelding ontvangt de reiziger de boekingsbevestiging in de vorm van een factuur.
12.2 Binnen 8 dagen na ontvangst dient de aanbetaling van 30% van de reis te worden voldaan.
12.3 Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op onze rekening te zijn bijgeschreven.
12.4 Voor boekingen die later dan 6 weken voor vertrek gemaakt worden, dient het gehele bedrag per direct aan ons te worden voldaan.
12.5 Bij niet-gegarandeerde reizen geldt een aanbetaling van 10%. De resterende reissom dient bij bekendmaking van doorgang van de reis, doch uiterlijk 4 weken voor vertrek, voldaan te worden.
12.6 De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 15 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
top

13. Valuta
13.1 De gepubliceerde reissommen zijn in Euro's.
top


PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS

14. Verzekeringen

14.1 Iedere reiziger is verplicht om in het bezit te zijn van een reis- en annuleringsverzekering. Let hierbij goed op de wintersportdekking!
top

15. Annulering

15.1 Annulering van een reis wordt uitsluitend schriftelijk geaccepteerd. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
1. Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag; 30% van de reissom.
2. Bij annulering van de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag; 50% van de reissom.
3. Bij annulering van de 21ste kalenderdag (inclusief) tot vertrekdag; 100% van de reissom.

Indien een annuleringsverzekering is afgesloten, worden bij een geldige annuleringsreden bovengenoemde kosten vergoed door uw verzekeringsmaatschappij. De acceptatie van de reden staat altijd ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij. Vermeld bij annulering duidelijk de reden en een bank- of gironummer waarop het reeds betaalde bedrag kan worden teruggestort, uiteraard altijd na inhouding van de premie- en poliskosten. Non-refundable tickets worden nimmer vergoed. Indien er sprake is van non-refundable tickets wordt dit vooraf door de reisorganisator gecommuniceerd.
top

16. Deelannulering

16.1 Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
16.2 Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
16.3 Voor de 16.2 bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 12 gelden.
16.4 Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
16.5 Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
top

17. Reisbescheiden

17.1 De benodigde reisbescheiden zullen in de regel niet meer dan tien dagen voor vertrek van de reis naar de reiziger worden gestuurd, nadat volledige betaling is ontvangen. In geval van een boeking binnen tien dagen voor vertrek zal de reisorganisator bepalen hoe en wanneer de reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
17.2 Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.
17.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of als de reisorganisator tekort is geschoten in zijn informatieplicht van artikel 1.1.
top

18. Wijzigingen
18.1 Door reiziger: Tot 28 dagen voor aanvang van de reis kunnen, voor zover mogelijk, (naams)wijzigingen worden aangebracht. Hiervoor brengen wij € 75 in rekening. Bij wijziging binnen deze 28 dagen worden in het algemeen de annuleringsbepalingen gebruikt. Door reisorganisator: In geval van gewichtige omstandigheden hebben wij het recht de reisovereenkomst te wijzigen. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan van zodanige aard dat uitvoering van de reisovereenkomst door de reisorganisator niet in redelijkheid kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger indien dergelijke omstandigheden zich voordoen binnen 48 uur een alternatief aanbod doen, tenzij de oorzaak van de wijziging de reiziger is toe te rekenen.
18.2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 15 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
18.3 Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 15 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.
18.4 Scandinavian Wintersports behoudt zich het recht voor om het programma aan te passen. Vervoer op locatie, de sneeuwschoenwandeling en crosscountryles worden door de reisbegeleiding ter plekke georganiseerd. Ook kunnen de reisbegeleider en lokale gidsen te allen tijde het programma aanpassen of wijzigen indien er gevaar kan ontstaan door externe factoren (b.v. weersomstandigheden) en/of individuele factoren (b.v. lichamelijke conditie).
top

19. In-de-plaatsstelling
19.1 Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan deze onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon. De in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:
1. De andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden &
2. Het verzoek wordt uiterlijk zeven dagen voor vertrek ingediend &
3. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de in-de-plaatsstelling.

19.2 De reiziger en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke reiziger optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, respectievelijk de wijzigings- en communicatiekosten, zijnde minimaal € 75 en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
top

20. Opzegging door de reisorganisator

20.1 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
20.2 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
20.3 a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 21. c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
20.4 Indien de reisorganisator door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
top

21. Aansprakelijkheid & overmacht

21.1 Reizigers van bij de reisorganisator geboekte reizen zijn verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van organisatie, begeleiding en dienstverleners ter bevordering van een goede uitvoering van de reis.
21.2 De aanmelder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van gehuurd en/of geleend materiaal.
21.3 Indien door overmacht als zijnde: slecht weer, mechanische pech, natuurrampen, stakingen, terrorisme etc. de reis of bepaalde onderdelen of activiteiten hiervan geen doorgang kunnen vinden, is de reisorganisator niet gebonden aan restitutie van [een deel van] de reissom. De uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator of door hen ingeschakelde derden, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
21.4 De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor, door de luchtvaart- en/of vervoersmaatschappij opgelegde tijds- en routewijzigingen en annuleringen. De reisorganisator zal te allen tijde trachten een passend alternatief, mits beschikbaar aan te bieden. Eventuele extra meerkosten voor dit alternatief komen voor rekening van de reiziger.
21.5 De medewerkers op de reizen de reisorganisator zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van de reisorganisator.
21.6 De reizigers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun bagage en andere eigendommen. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van bagage.
21.7 De reiziger is verantwoordelijk voor eigen gedrag en dient zich adequaat voor te bereiden op de reis. Derhalve is de reisorganisator niet aansprakelijk te stellen voor letsel of ongeval aan de reiziger welke veroorzaakt wordt door de reiziger zelf of door een medereiziger. De reisorganisator zal alles in het werk stellen om gevaarlijke situaties te voorkomen en werkt enkel met gerenommeerde bedrijven, gediplomeerde leraren en degelijke materialen. Mocht er onverhoopt toch een probleem ontstaan, dan is de reisorganisator tot ten hoogste éénmaal de reissom aansprakelijk te stellen.
21.8 Indien de reiziger een sneeuwscootertocht heeft geboekt geldt er een maximaal eigen risico van € 1000,-. Het bedrag wordt niet vergoed door uw reisverzekering. Ook niet in uw wintersportdekking! Dit eigen risicobedrag is nimmer te verhalen op de reisorganisator. U kunt zich echter bij de reisorganisator middels een sneeuwscooterverzekering voor dit eigen risico verzekeren.
21.9 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
21.10 Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
21.11 De reisorganisator is niet aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.
21.12 De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator
kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.
21.13 Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
top

22. Verplichtingen van de reiziger

22.1 De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
22.2 a. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Er is dan geen recht op terugbetaling van de niet genoten vakantie dagen. b. Alle uit een situatie als bedoeld in artikel 22.2 a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
22.3 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 24.1 te voldoen.
22.4 Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
top

23. Hulp en bijstand

23.1 a. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
23.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.
top

24. Klachten tijdens de reis

24.1 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan ter plaatse zo spoedig mogelijk melding te maken zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland.
24.2 Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
24.3 De reisorganisator zorgt voor informatie inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
24.4 De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
24.5 Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
24.6 Opmerkingen op enquêteformulieren worden niet als klacht in behandeling genomen.
top

25. SGR

25.1 Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
top

26. Code Reisaanbiedingen

26.1 Onze tarieven zijn conform de Code Reisaanbiedingen. Deze code is het ten behoeve van de consument voorkomen van misleidende reclame-uitingen op de Nederlandse markt inzake de prijs en de beschikbaarheid van reis-, recreatie-, vervoers- en verblijfsdiensten. Deze Code is vastgesteld door de branche-organisaties ANVR, BARIN, HISWA Vereniging en KNV, na overleg met de Consumentenbond, de Stichting Reclame Code en de ministeries van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat.
top

27. Een ander land; andere gewoonten

27.1 Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, een andere taal, een ander klimaat, een andere cultuur en gewoonten, ander eten. Kortom, het is niet zoals thuis.
27.2 Ook moet er rekening worden gehouden met mogelijke onverwachte activiteiten, openingstijden, weerstypen en een beperkter aanbod van faciliteiten in het voor- en naseizoen.
27.3 Door te boeken is de reiziger zich bewust van, en accepteert de verhoogde risico's die zich tijdens een avontuurlijke wintersport kunnen voordoen.
top

28. Speciale wensen

28.1 Aan speciale wensen zal zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen, zonder dat het daaraan niet kunnen voldoen enig recht tot financiële compensatie zal bieden.
top


NA DE REIS

29. Klachten na de reis

29.1 Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator of het boekingskantoor. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
29.2 Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
29.3 Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
29.4 De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.
29.5 Opmerkingen op enquêteformulieren worden niet als klacht in behandeling genomen.
top

30. Geschillen

30.1 a. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. b. De reiziger heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is. c. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de reisorganisator op deze termijnen een beroep doet.
top

Reisorganisator:
Scandinavian Wintersports
Amsterdamsestraatweg 15E
1411 AW Naarden
Telefoon 075 - 6159759

KvK: 34200803
BTW: 8196.12.443.B01

E-mail [email protected]
Website www.scandinavianwintersports.nl